Phim tài liệu Chung sức cho ngày toàn thắng

Biên kịch        : Phùng Kim Trọng
 Đạo diễn         : Đặng Thái Huyền
Quay phim     : Tống Văn Đức
Nội dung:  Toàn dân chung sức cho ngày toàn thắng, trong đó làng Hoà Xá và và làng Hạ Lội là điển hình cho tinh thần hy sinh tất cả vì Miền Nam ruột thịt. Sau lưng những người lính luôn là hậu phương lớn vững chắc, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến để đưa đất nước tới thắng lợi cuối cùng
 

Bài viết liên quan