Phim tài liệu Chiến thắng Tây Bắc

Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất
Biên kịch    : Hà Thị Thương Huyền
Đạo din     : Đặng Thái Huyền
Quay phim : Hà Hải Long
Biên tập      : NSND Lê Thi
70 năm đã trôi qua, chiến thắng Tây Bắc năm 1952 vẫn là một dấu son oai hùng trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc. Bộ phim ca ngợi những giá trị, ý nghĩa, bài học lịch sử của chiến dịch Tây Bắc, thể hiện sự tri ân với những chiến công oanh liệt của thế hệ ông cha, phẩm chất anh hùng, tinh thần quả cảm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ta trong kháng chiến. Chiến thắng Tây Bắc khẳng định tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghệ thuật quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và các cấp lãnh đạo trong chiến dịch. Những bài học quí giá rút ra từ chiến thắng Tây Bắc là động lực cho chúng ta khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức trong công cuộc xây dựng, đổi mới, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bài viết liên quan