Tổng kết hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn 2016 - 2020

Tổng kết hoạt động trọng điểm về văn hoá, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn (2016-2020)
 
     Ngày 18/11/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Hoạt động trọng điểm về văn hoá, văn học nghệ thuật và báo chí Quân đội (2016-2020). Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương, tham dự còn có các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức, thực hiện công tác hoạt động trọng điểm, tuyên truyền, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.
     Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá những ưu điểm đạt được và hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện hoạt động trọng điểm, tuyền truyền quảng bá tác phẩm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 5 năm qua. Có nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào báo cáo trung tâm đồng thời có những kiến nghị sát với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Trong những năm qua, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII “Xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị nquyết Trung ương 9 khoá XI “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các Thông tư, Hướng dẫn của Chính phủ, Quân uỷ Trung ương và triển khai đồng bộ về công tác hoạt động trọng điểm.
     Tổng cục Chính trị tập trung chỉ đạo các đơn vị văn hoá, nghệ thuật báo chí đẩy mạnh sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, trọng tâm là “người chiến sỹ hôm nay” và đầu tư nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn về hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật, báo chí gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội.
     Các đơn vị văn hoá nghệ thuật, báo chí đã tổ chức các trại sáng tác và nhiều chuyến đi thâm nhập thực tế tại các đơn vị cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cho đội ngũ hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh, nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn… Từ năm 2016-2020 có hàng trăm tác phẩm trên tất cả các thể loại văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí hoàn thiện kịp thời phục vụ đời sống văn hoá tinh thần cho bộ độ và nhân dân, góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, hướng về cội nguồn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
     Riêng chuyên ngành điện ảnh đã tổ chức 07 chuyến đi thực tế sáng tác cho đội ngũ nhà văn, biên kịch, đạo diễn trong và ngoài quân đội ở các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng, ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn gian khổ. Kết quả, nhiều đề cương và kịch bản được đầu tư nâng cao và đã có hơn 70 kịch bản được nghiệm thu đưa vào sản xuất phim trong đó có 24 phim đạt 46 giải thưởng từ các cuộc thi và Liên hoan phim, Giải Bông sen, Cánh diều, Giải Báo chí Quốc gia, Truyền hình toàn quốc… và của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật có chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Phương hướng 5 năm tới tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII “Xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật thời kỳ mới”; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kết luận 76-/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện  Nghị quyết 33-NQ/TW “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị 355-CT/QU-TW ngày 20/4/2017 của Quân uỷ Trung ương “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hoá, văn học nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”. Nghiên cứu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI góp phần nâng cao chất lượng văn hoá quân sự trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tiếp tục triển khai quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá ở đơn vị cơ sở; phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng giai đoạn 2021-2025.
      Hội nghị đã trao 57 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong tổ chức thực hiện hoạt động trọng điểm 5 năm qua. Ban Tuyên giáo Trung ương trao 14 giải C và 06 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (2018 – 2020).
Thủ trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho các tập thể.
     Tập thể Điện ảnh Quân đội nhân dân và đồng chí Trung tá Nguyễn Thu Dung được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; Ban Tuyên giáo Trung ương trao 02 Giải C cho các phim tài liệu Những cột mốc sống, Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh và 03 Giải Khuyến khích cho các phim tài liệu Cuộc chiến giữa thời bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh với ba nước Đông Dương, Ký ức những người truyền lửa.

Thủ trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị trao Bằng khen cho các cá nhân.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao thưởng cho các bộ phim đạt Giải C và Khuyến khích Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
đợt II (2018 – 2020)
                                                  
Phùng Sang

Bài viết liên quan