Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị Công tác chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020

TỔNG  CỤC CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TOÀN QUÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

      Sáng 26/6/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương đảng, Uỷ viên thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT, đại biểu Thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu, Chính uỷ và cơ quan chính trị các Tổng cục, Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên Phòng, Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh 86, Quân đoàn, Binh chủng, Học viện nhà trường, Chính uỷ các Sư đoàn, Bộ chỉ huy quân sự, Biên phòng các tỉnh và đơn vị trực thuộc TCCT.

 


Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương đảng, Uỷ viên thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị

 

     Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT đã trình bày báo cáo kết quả Công tác Đảng, Công tác Chính trị trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Lãnh đạo các đơn vị tập trung thảo luận. nhấn mạnh làm rõ kết quả Công tác Đảng, Công tác Chính trị đã đạt được và đề xuất, bổ sung một số giải pháp, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Công tác Đảng, Công tác Chính trị 6 tháng cuối năm.

 


Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT trình bày báo cáo kết quả Công tác Đảng, Công tác Chính trị trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

 

     Hội nghị thống nhất đánh giá, trong 6 đầu năm cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ Công tác Đảng, Công tác Chính trị cả thường xuyên và đột xuất. Tổng cục Chính trị chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị toàn quân làm tốt các khâu trong chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở chặt chẽ đúng quy định. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước và quân đội. Công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân trước những thông tin xấu độc. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoạt động các tổ chức quần chúng triển khai có hiệu quả.

      Công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương được đẩy mạnh, nhất là trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác Quân sự - Quốc phòng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

     Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm TCCT khẳng định trong 6 tháng qua TCCT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mà Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã giao và luôn chủ động đổi mới thích ứng điều kiện thực tế, động viên khích lệ cơ quan, đơn vị toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, đẩy mạnh tuyên truyền báo chí, văn hoá nghệ thuật; công tác thi đua khen thưởng luôn chặt chẽ tạo sức lan toả tốt trong toàn quân. Đồng thời yêu cầu 6 tháng cuối năm 2020 các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. Tập trung chỉ đạo lãnh đạo thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp trực thuộc Quân uỷ Trung ương và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung nâng cao hoạt động Công tác Đảng, Công tác Chính trị trong huấn luyện SSCĐ, diễn tập và xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Coi trọng công tác dân vận ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo và nắm chắc tình hình địa bàn kịp thời giải quyết mọi vấn đề không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và nâng cao chất lượng hoạt động Công tác Đảng, Công tác Chính trị thực hiện tốt mọi nhiệm vụ năm 2020.   

Bài viết liên quan